Σύσταση ΙΚΕ – Προϋποθέσεις ίδρυσης – Διαδικασία – Κόστος – Δικαιολογητικά

Ο εταιρικός τύπος της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) θεσπίστηκε το 2012 με τον ν. 4072/2012 και εξασφαλίζει νομική προσωπικότητα καθιστώντας την εταιρεία που συστήνεται εμπορική, ανεξαρτήτως της εμπορικότητας του σκοπού της. Ευθύνη για τις εταιρικές υποχρεώσεις έχει μόνο η εταιρεία με ιδία περιουσία και όχι τα μέλη της και μπορεί να ιδρύεται και από ένα πρόσωπο, οπότε και χαρακτηρίζεται μονοπρόσωπη. Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των εταίρων χωρίς περιορισμό, αφού και ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ επιτρέπει την ίδρυση της.

Οι εισφορές των εταίρων μπορούν να είναι κεφαλαιακές, μη κεφαλαιακές ή και εγγυητικές. Οι τελευταίοι ευθύνονται για τα χρέη αυτής για 3 έτη μετά τη λύση της. Ο εταιρικός τύπος της IKE παρέχει ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, τόσο εντός όσο και εκτός Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται από τον διαχειριστή 8 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής και η σχετική ενημέρωση των εταίρων πραγματοποιείται ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Διαδικασία
Με το ν. 4712/2020 και τη διάταξη 23 τροποποιείται το άρθρο 51 του ν. 4072/2012 που αναφέρεται στη διαδικασία σύστασης της ΙΚΕ και θεσπίζονται διατάξεις δυνάμει των οποίων πλέον η σύσταση ΙΚΕ θα πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) καταθέτοντας είτε: α) το πρότυπο καταστατικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 και στην υπουργική απόφαση 11026/30-01-2020, είτε β) το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 9α του ν. 4441/2016 και στην υπουργική απόφαση 109491/16.10.2020.

Με την ανωτέρω τροποποίηση οι σχετικές Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που λειτουργούσαν έως σήμερα ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τη σύσταση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών δεν είναι πλέον αρμόδιες, επομένως η σύσταση ΙΚΕ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν, ειδική διάταξη νόμου το επιβάλλει ή αν εισφέρονται στοιχεία ενεργητικού, μπορεί επιπρόσθετα η εταιρεία να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Έδρα
Η ΙΚΕ έχει έδρα στον δήμο που ορίζει το καταστατικό της. Μπορεί να ιδρύει επίσης υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Διάρκεια και Δημοσιότητα
Η ΙΚΕ συστήνεται για ορισμένο χρόνο και αν δεν ορίζεται στο καταστατικό, αυτός είναι κατ’ ελάχιστο δώδεκα (12) έτη που ξεκινούν από την ίδρυσή της. Η διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 και αν δεν ορίζεται άλλως, αφορά άλλα δώδεκα (12) έτη. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

Η εταιρεία οφείλει εντός μηνός από τη σύστασή της να έχει αναρτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου θα εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, αναφέροντας και την κατηγορία εισφορών του καθενός και τους ασκούντες τη διαχείριση. Στην ιστοσελίδα γίνεται και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων  της εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα οφείλει να αποστέλλει δωρεάν τις πληροφορίες της σε όποιον τις ζητεί.