Παραγραφή προστίμων του Κ.Ο.Κ

Τι ισχύει αναφορικά με την παραγραφή προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους Δήμους, όταν οι κλήσεις φτάνουν στους ιδιοκτήτες των αυτοκίνητων μετά το πέρας δεκαετίας από την παραβίαση;

Συχνό φαινόμενο αποτελεί η αποστολή προς πληρωμή από τους Δήμους προστίμων για παραβάσεις που έχουν τελεστεί πριν από μία ή ακόμη και δύο δεκαετίες. Σε πολλές περιπτώσεις ο οφειλέτης δεν μπορεί να θυμηθεί καν το συμβάν, ενώ ερωτηματικά τίθενται αναφορικά με τον χρόνο παραγραφής των συγκεκριμένων προστίμων.

Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη ειδικών διατάξεων οδηγεί στην εφαρμογή του νόμου 4270/2014 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού). Βάσει του νόμου η παραγραφή στις χρηματικές απαιτήσεις των Δήμων για την είσπραξη φόρων, δικαιωμάτων ή τελών επέρχεται με την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο οι συγκεκριμένες απαιτήσεις βεβαιώθηκαν ταμειακά. Παρά συνεπώς τη χρονική απόσταση που χωρίζει την παράβαση από την ταμειακή βεβαίωση, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων δεν μπορούν να επικαλεστούν την παραγραφή των σχετικών απαιτήσεων.

Επισημαίνεται ακόμη ότι σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 308/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, προκειμένου να είναι νόμιμη η πράξη βεβαιώσεως παραβάσεως, με την οποία επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα διοικητικό πρόστιμο για παράβαση του Κ.Ο.Κ., απαιτείται το φυσικό πρόσωπο-παραβάτης να τυγχάνει ζων κατά το χρόνο της επιβολής του, η οποία συμπίπτει με το χρόνο της εκδόσεως της σχετικής πράξεως.

Συνεπώς, εφ’ όσον ο παραβάτης έχει ήδη αποβιώσει, δεν είναι νόμιμη η έκδοση πράξεως βεβαιώσεως παραβάσεως  στο όνομά του, τυχόν δε εκδοθείσα τυγχάνει άκυρη, ως στρεφόμενη κατά ανύπαρκτου υποκειμένου, και, συνακόλουθα, δεν υπάρχει νόμιμο έρεισμα για την εν στενή εννοία ταμειακή βεβαίωση της σχετικής οφειλής, ενώ, τυχόν γενομένη, δεν είναι νόμιμη και θα πρέπει να διαγραφεί.

Σύμφωνα με παλαιότερη, σχετική εισήγηση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ταμειακή βεβαίωση των προστίμων Κ.Ο.Κ που επιβλήθηκαν µε πράξεις βεβαίωσης παράβασης που εκδόθηκαν έως και 23-2-2007 πρέπει να διενεργείται αυστηρά εντός τριετίας από την κτήση του τίτλου βεβαίωσης, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε ακόμη τη νομοθετική ρύθμιση της υποχρέωσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας για βεβαίωση των προστίμων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία της παράβασης και την κτήση της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης του οχήματος (κλήση).