Οι Digital Nomads στην Ελλάδα

Την Ελλάδα επιλέγουν πλέον πολλοί “Digital Nomads”, οι λεγόμενοι ψηφιακοί νομάδες που αυξήθηκαν σημαντικά κατά την διάρκεια της πανδημίας και επιθυμούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την ευελιξία και τις δυνατότητες που προσφέρει η τηλεργασία. Το ήπιο κλίμα του χειμώνα και το ελληνικό καλοκαίρι, σε συνδυασμό με το χαμηλό, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κόστος ζωής αποτελεί πόλο έλξης για τους ψηφιακούς νομάδες.

Για την προσέλκυση περισσότερων ατόμων η χώρα προέβλεψε, μέσω του νόμου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τη θέσπιση ειδικής βίζας εισόδου και διαμονής.

Ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση της άδειας μπορεί να προσκομίσει αυτοπροσώπως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη αποστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά

Η άδεια παρέχει στον αιτούντα, πολίτη τρίτης χώρας, το δικαίωμα εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα για δώδεκα μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης υπό προϋποθέσεις. Ο ενδιαφερόμενος για την χορήγηση της άδειας μπορεί να προσκομίσει αυτοπροσώπως, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη αποστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να προσκομίσει:

  1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως, ενώ δεσμεύεται ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα και δεν θα εμπλακεί επαγγελματικά στην τοπική οικονομία, στην περίπτωση που πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.
  2. Σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (που καλύπτει το διάστημα της άδειας διαμονής), ή σύμβαση έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με έναν ή και περισσότερους εργοδότες που δεν είναι εγκαταστημένοι στην Ελλάδα.
  3. Στην περίπτωση του ελεύθερου επαγγελματία που απασχολείται σε δική του επιχείρηση εκτός ελληνικής επικράτειας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει ακόμη στοιχεία που αφορούν την επωνυμία, την έδρα και τη δραστηριότητα της επιχείρησης.
  4. Απόδειξη ύπαρξης σταθερού εισοδήματος που επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, χωρίς επιβάρυνση του εθνικού συστήματος υγείας, ήτοι εισόδημα άνω των 3.500 ευρώ μηνιαίως. Το εισόδημα πρέπει να προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή από τραπεζικό λογαριασμό.

Η άδεια διαμονής μπορεί να εκδοθεί  και για τα μέλη  της οικογένειας των ψηφιακών νομάδων, ενώ  προβλέπεται και η δυνατότητα ανανέωσης για δύο ακόμη χρόνια.