Νέος Αναπτυξιακός Νόμος

Στη Βουλή έχει κατατεθεί το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και της χορήγησης κινήτρων και επιχορηγήσεων στοχεύει να ενισχύσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στην ενίσχυση δραστηριοτήτων που αφορούν νέες τεχνολογίες, όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, με το σχέδιο νόμου παρέχονται κίνητρα και θεσπίζονται καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τους ανωτέρω τομείς, καθορίζεται το κυρίως θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των ανωτέρω καθεστώτων ενισχύσεων, τίθενται ορισμοί και προσδιορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα εν λόγω καθεστώτα και οι επιλέξιμες δαπάνες που δύνανται να λαμβάνουν ενισχύσεις.

Ακόμη, καθορίζονται και εξειδικεύονται τα είδη, το περιεχόμενο και ο τρόπος καταβολής των προβλεπόμενων ενισχύσεων που πρόκειται να παρέχονται με τη μορφή φορολογικών απαλλαγών, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης ή χρηματοδότησης του επιχειρηματικού κινδύνου.

Παράλληλα, προσδιορίζονται οι πηγές χρηματοδότησης για το σύνολο των ανωτέρω ειδών ενίσχυσης, πλην της φορολογικής απαλλαγής. Επιπλέον, στο νομοσχέδιο περιγράφονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα προβλεπόμενα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων (δικαιούχοι, ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων, υποβολή αίτησης, αξιολόγηση), ο έλεγχος των επιμέρους σταδίων τους (υλοποίηση, τυχόν τροποποίηση, ολοκλήρωση, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας), καθώς και οι υποχρεώσεις των ενισχυόμενων φορέων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οριζόμενων για την ολοκλήρωση της επένδυσης, προβλέπεται ανάκτηση των ποσών ενίσχυσης, ενώ προβλέπεται και η καταβολή παραβόλου για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Επιπλέον, προκηρύσσονται ετησίως τα θεσπιζόμενα καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων και με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ετησίως το μέγιστο ποσό κατά είδος ενίσχυσης που δύναται να χορηγείται ανά καθεστώς.

Τέλος, αξιοποιούνται το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.), του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 καθώς και το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που συστήνεται με Υπουργική Απόφαση, ενώ παρέχεται εξουσιοδότηση για τη σύσταση οργάνων ελέγχου επενδύσεων.