Κτήση ελληνικής ιθαγένειας

Για την κτήση ιθαγένειας λόγω γέννησης από Έλληνα γονέα, δικαίωμα και διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 3284/2004, ο ενδιαφερόμενος επιβάλλεται να προσκομίσει σειρά δικαιολογητικών.

Πιο συγκεκριμένα, η ιθαγένεια αποκτάται με την  προσκόμιση: 1. σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου, 2. πιστοποιητικού εγγραφής πατέρα σε μητρώο αρρένων ή πιστοποιητικού εγγραφής μητέρας σε δημοτολόγιο Δήμου της χώρας (από το οποίο να προκύπτει ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας), 3. ληξιαρχικής πράξης γάμου των γονέων του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένης και επίσημα μεταφρασμένης, 4. πιστοποιητικού γέννησης του αιτούντος, νομίμως επικυρωμένου και επίσημα μεταφρασμένου, και 5. ακριβούς αντιγράφου του ισχύοντος διαβατηρίου του αιτούντος, επίσημα μεταφρασμένου ή ακριβούς αντιγράφου της ισχύουσας άδειας διαμονής του.

Στην περίπτωση που τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές επιβάλλεται να φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille), αν προέρχονται από χώρα που έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση. Στην περίπτωση που το ελληνικό κράτος έχει φέρει αντιρρήσεις αναφορικά με την προσχώρηση κάποιας χώρας, η οποία παρ’ όλα αυτά έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση, (π.χ. Αλβανία, Γεωργία), τότε επί του πρωτοτύπου πρέπει να υπάρχει επικύρωση ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Για τις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στην σύμβαση προβλέπεται επικύρωση των ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου, επί του πρωτοτύπου.

Ελληνική Ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί και λόγω γέννησης στο ελληνικό έδαφος, αν ένας εκ των δύο γονέων έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στην χώρα από τη γέννησή του, και εάν δεν αποκτά ελληνική ιθαγένεια με την γέννησή του ούτε μπορεί να την αποκτήσει με σχετική δήλωση των γονέων του. Ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί και λόγω αναγνώρισης του τέκνου από Έλληνα πατέρα.

Ελληνική Ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί και λόγω γέννησης στο ελληνικό έδαφος

Βασικής σημασίας είναι και η απόκτηση ιθαγένειας κατόπιν πολιτογράφησης αλλοδαπών. Συγκεκριμένα, σε αυτές τις περιπτώσεις η πολιτογράφηση αφορά υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογένειας Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε. ή είναι γονείς ανήλικου Έλληνα πολίτη, αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες ή υπαχθέντες σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστεί ανιθαγενείς από ημεδαπή αρχή και αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι οποιουδήποτε τύπου οριστικού τίτλου διαμονής.

Η πολιτογράφηση μπορεί να αφορά και ομογενείς αλλοδαπούς, δηλαδή μη κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.) προερχόμενους από μη κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.), προερχόμενους από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενών (Ε.Δ.Τ.Ο.). Τέλος, η ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί με δήλωση από τέκνο που γεννήθηκε πριν από την 8-5-1984 από μητέρα Ελληνίδα κατά το χρόνο του τοκετού ή της τέλεσης του γάμου, ή από τέκνο που γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα πριν από την ισχύ του Ν.1250/1982.