Golden Visa, δικαιούχοι και δικαιολογητικά

Στο πλαίσιο της προσέλκυσης επενδύσεων και σε μια προσπάθεια φιλικότερης στάσης απέναντι στους πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, εδώ και κάποια έτη έχει νομοθετηθεί η δυνατότητα έκδοσης αδειών διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων που υπερβαίνουν σε αξία τις 250.000€.

Οι διατάξεις προβλέπουν μια σειρά προϋποθέσεων και δικαιολογητικών για την ορθή υποβολή των αιτήσεων και τη λήψη της πενταετούς άδειας διαμονής. Ποιες είναι λοιπόν οι προβλέψεις των διατάξεων και ποια τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ενδιαφερόμενοι;

Δικαιούχοι
Για την έκδοση της άδεια διαμονής τίθενται από τη νομοθεσία συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, ο πολίτης τρίτης χώρας πρέπει να έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με τη χρήση οποιουδήποτε τύπου θεώρησης εισόδου (C ή D), ή να διαμένει νομίμως στη χώρα. Δικαιούχοι είναι οι πολίτες τρίτων χωρών και τα μέλη της οικογένειάς τους που:

  • έχουν προσωπικά ή μέσω νομικού προσώπου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ή έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.
  • διαμένουν νόμιμα, με τίτλο διαμονής, στην Ελλάδα ή επιθυμούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα και οι οποίοι έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
  • έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και η περιουσία περιήλθε σε αυτούς με δωρεά ή γονική παροχή.
  • αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου.
  • έχουν συνάψει δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η αξία της επένδυσης πρέπει να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:

  • Έντυπο αίτησης
  • Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου σε έντυπη μορφή και σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, ή αναγνωρισμένου από τη χώρα μας ταξιδιωτικού εγγράφου με την τυχόν απαιτούμενη θεώρηση εισόδου
  • Ηλεκτρονικό παράβολο 500 ευρώ και παράβολο 16 ευρώ που αφορά στο κόστος εκτύπωσης της άδειας διαμονής με τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (ήτοι ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα διαμένει στην Ελλάδα).

Επιπρόσθετα, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να πρέπει να προσκομιστεί: άδεια διαμονής, συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό άνω των 250.000€ το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή, ή με τραπεζική συναλλαγή και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Για ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του 4146/2013 και το τίμημα είναι μικρότερο των 250.000 ευρώ, αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, πρέπει να συνυποβληθεί και βεβαίωση συμβολαιογράφου, στην οποία θα αναγράφεται η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου καθώς και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Στην περίπτωση αγροτεμαχίου ή ανέγερσης κτιρίου, προσκομίζονται ακόμη συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου, εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας, οικοδομική άδεια, τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και εξοφλητικές αποδείξεις.

Στην περίπτωση μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών προσκομίζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ και αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Αντίστοιχα και στην περίπτωση χρονομεριστικής μίσθωσης.

Τέλος, αναφορικά με τα μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας, πρέπει να υποβληθεί  πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.