Golden Visa, ακρογωνιαίος λίθος του real estate μετ’ εμποδίων

Παρά το γεγονός ότι η Golden Visa συνετέλεσε στο να ανακάμψει η Ελλάδα κατά την οικονομική κρίση, ακόμα και σήμερα τα κεφάλαια των επενδυτών που προορίζονται για την αγορά ακινήτων προσκρούουν στο ‘τέρας’ του πληθωρισμού. Περί τα 20 τω αριθμώ έγγραφα απαιτούνται για να πάρει ο επενδυτής το πράσινο φως και τα κεφάλαια να εισρεύσουν στην Ελλάδα.

Aρχικά δέον όπως επισημανθεί ότι το πρόγραμμα της Golden Visa εφαρμόζεται στην Ελλάδα από την άνοιξη του 2013 περίπου, με τον Ν. 4146/2013, ακολουθώντας το παράδειγμα διαφόρων χωρών, όπως η Μάλτα, η Ισπανία, η Κύπρος. Έως σήμερα αποτελεί αναμφισβήτητα τον ακρογωνιαίο λίθο του real estate στη χώρα μας. Ειδικότερα, συνιστά μία από τις μεγαλύτερες πρωτιές της Ελλάδας χωρίς υπερβολή, και έναν από τους βασικούς παράγοντες που στηρίζουν την ανάκαμψή της, μετά την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο κρίσης που διανύσαμε.

Συγκεκριμένα, μέσω του εν λόγω προγράμματος ενισχύθηκε σημαντικά η εισροή κεφαλαίων, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη εξόφληση των χρεών της Ελλάδας και ομαλοποιώντας το ισοζύγιο πληρωμών της. Από επενδυτικής άποψης, αποτελεί ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα που διευκολύνει τους κατοίκους τρίτων χωρών να μετακινούνται εντός της ζώνης Schengen, με μικρούς χρονικούς περιορισμούς. Αποτελεί με άλλα λόγια το εισιτήριό τους για την Ευρώπη, καθιστώντας το ωφέλιμο, ιδιαιτέρως για τις χώρες της Ανατολής (Κίνα, Τουρκία, Λίβανος κ.λπ.).

Μάλιστα, στα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του προγράμματος υπογραμμίζεται ότι είναι η μη φορολόγηση οποιουδήποτε εισοδήματος ή εν γένει εσόδου εμφανίζει ο εκάστοτε επενδυτής εκτός Ελλάδας. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι υφίστανται επιλογές στο πλαίσιο του προγράμματος που άπτονται του τομέα των άυλων επενδύσεων, καθοριζόμενες αναλυτικότερα με την κοινή υπουργική απόφαση 46440/2019.

Προϋποθέσεις για την παροχή Golden Visa, υποχρεώσεις και αξίες συμβολαίων
Προκειμένου να συμμετάσχει κανείς στο πρόγραμμα της Golden Visa, χρειάζεται να επενδύσει σε ακίνητο στην προσιτή τιμή των 250.000 ευρώ, οπουδήποτε στην Ελλάδα, αποκτώντας την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητη η μνεία τουλάχιστον του ως άνω ποσού ως καταβλητέου τιμήματος στο αντίστοιχο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, ανεξαρτήτως της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 2251/2014). Αιτίες του δικαιώματος πλήρους κυριότητας εξ αδιαιρέτου δύνανται να είναι η αγοραπωλησία, καθώς και η δωρεά ή η γονική παροχή. Γίνεται αντιληπτό περαιτέρω ότι ενθαρρύνονται κοινές επενδύσεις, όπου έκαστος εκ των επενδυτών καταβάλλει τουλάχιστον το εν λόγω ποσό για την αγορά ακινήτων σημαντικά μεγαλύτερης αξίας.

Επιπλέον, η αγορά από έναν επενδυτή περισσότερων ακινήτων, η συνολική αξία των οποίων αθροίζεται στο ως άνω ποσό, είναι μία δυνατότητα. Κατ’ εξαίρεση μόνον οι σύζυγοι δικαιούνται επενδύσεως μέσω πλήρους συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί ακινήτου με την ανωτέρω αξία. Πρωταρχική προϋπόθεση είναι το ακίνητο να μην φέρει νομικά βάρη κατά τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Στην πορεία των ετών, μάλιστα, παρεσχέθη η διευκρίνιση, ότι ο δικηγόρος του επενδυτή μπορεί να εκδώσει πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης βαρών, αναπληρώνοντας το αντίστοιχο του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου , σύμφωνα με την Ίλια Φλωρίδη, Legal Consultant στην J.K. Poulsen Investment Group.

Ακόμα, το ανωτέρω ποσό πρέπει να έχει εξοφληθεί ολοσχερώς σε οποιοδήποτε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα. Επίσης, απαιτείται ένα καθαρό ποινικό μητρώο. Επιπροσθέτως, απαραίτητες είναι η καταβολή των προβλεπόμενων παραβόλων, καθώς και η λήψη βιομετρικών δεδομένων των επενδυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4018/2011 καθώς και στον Ν. 3386/2005 αντιστοίχως.

Η λήψη βιομετρικών δεδομένων είναι απαραίτητη και για τα τέκνα, ηλικίας άνω των έξι ετών περίπου. Η όλη διαδικασία έκδοσης δεν διαρκεί περισσότερο από δύο ή τρεις μήνες, εφόσον τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αξιολογηθούν ως πλήρη από τους αρμόδιους εισηγητές. Τέλος, συμπληρωματικές δυνατότητες, όπως της χρονομεριστικής μίσθωσης ή της μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Ν. 1652/1986 και του Ν. 4002/2011 προβλέπονται αντίστοιχα, με πιο μειωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι παροχές και τα οφέλη
Οι παροχές του προγράμματος ωφελούν όλη την οικογένεια του επενδυτή, γεγονός που το καθιστά ακόμα πιο ελκυστικό. Ακριβέστερα, ως οικογένεια νοούνται οι σύζυγοι με τα από κοινού άγαμα τέκνα τους κάτω των εικοσιενός ετών, καθώς και οι κατιόντες του έτερου συζύγου, εφόσον έχει νομίμως την επιμέλειά τους, οι γονείς του αιτούντα και τέλος οι γονείς του συζύγου του. Ως προς τα τέκνα υπάρχει δυνατότητα έκδοσης της άδειας με τη συναίνεση των γονέων, εφόσον είναι ανήλικα, ενώ χορηγείται παράταση ισχύος της εάν δεν είναι παντρεμένα ως την ηλικία των εικοσιτριών ετών. Έτσι, εξασφαλίζεται υπό τύπον σχεδίου έκτακτης ανάγκης, μια εναλλακτική στέγη για όλα τα μέλη της οικογένειας που προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας.

Ισχύουσες διατάξεις εν τη απουσία αδείας εισόδου στην χώρα
Σε αυτές τις περιπτώσεις συντάσσεται Πληρεξούσιο θεωρημένο από Ελληνική Προξενική αρχή, με δικηγόρο της επιλογής του επενδυτή, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης εθνικής θεώρησης εισόδου, γνωστής και ως «Blue Visa». Σημειώνεται ότι η J.K. Poulsen Investment Group αναλαμβάνει την παροχή πλήρους πακέτου υπηρεσιών, από τη διευκόλυνση άφιξης των επενδυτών στη χώρα – λ.χ. την άμεση αποστολή των ανωτέρω θεωρήσεων εισόδου στους επενδυτές – ως και οποιοδήποτε τυχόν ανακύπτον ζήτημα γύρω από τη διαχείριση του ακινήτου κατά το μετέπειτα έκδοσης της Golden Visa στάδιο. Συνεπώς, δεν είναι προαπαιτούμενη η φυσική και αδιάλειπτη παρουσία των επενδυτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης της μόνιμης άδειας διαμονής, καθότι απαιτείται μόνο η λήψη των βιομετρικών τους στοιχείων εντός ενός έτους από την έκδοσή της – άλλη μια θετική παράμετρος του προγράμματος. Ούτε βεβαίως απαιτείται η παραμονή τους στην Ελλάδα μετά την έκδοση της άδειας διαμονής, σύμφωνα με την κα Φλωρίδη.

Δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
Κατ’ αρχήν δεν παρέχεται δικαίωμα εργασίας ή οποιασδήποτε μορφής άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με την χορήγηση της Golden Visa, ωστόσο εάν το επιθυμεί ο κάτοχός της μπορεί να προβεί σε επιχειρηματική δράση. Ο λόγος είναι ότι δεν θα ήταν δέον στην Ελληνική αγορά, με τις ήδη απαιτητικές συνθήκες που αντιμετωπίζει, να καλλιεργηθεί επιπλέον ανταγωνισμός. Κατ’ εξαίρεση, όμως, επιτρέπεται η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρείας.

Χρονική διάρκεια και ανανέωση
Η διάρκειά της είναι πενταετής και ανα-νεώνεται ανά πενταετία, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιοκτησία παραμένει στην κυριότητα του επενδυτή και δεν επηρεάζονται οι τυχόν υφιστάμενες μισθώσεις. Υπό ευρεία έννοια, επομένως, η διάρκειά της δύναται να έχει αόριστη ισχύ, επιτρέποντας την απόλαυση της φυσικής ομορφιάς της χώρας μας άνευ άλλων περιορισμών! Παράλληλα, με τον τρόπο αυτόν προωθείται η απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας για όσους επενδυτές εγκατασταθούν μόνιμα στην Ελλάδα. Τέλος κατ’ αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνονται οι επενδύσεις συνολικά σε αντικειμενικά ποιοτικά ακίνητα, που δύνανται να αποτελέσουν κερδοφόρα πηγή με την τυχόν μελλοντική τους μεταπώληση.

Περίπτωση νομικού προσώπου / φυσικού προσώπου – δικαίωμα
Εφόσον αποδεικνύεται ότι ο επενδυτής κατέχει το 100% του εκάστοτε εταιρικού μεριδίου ή των μετοχών του νομικού προσώπου, δικαιούται συμμετοχής στο πρόγραμμα της Golden Visa.

Ασφάλιση υγείας και ζωής μόνο από ιδιωτική ασφαλιστική
Μεταξύ των προϋποθέσεων για την έκδοση, το υπουργείο Μετανάστευσης απαιτεί Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, όπου αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των κινδύνων και το ύψος των καλυπτόμενων παροχών, όπως ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014.

Την απάντηση στο γιατί μόνον ιδιωτική ασφάλιση την δίνει η κα Φλωρίδη η οποία παρατηρεί πως ο σκοπός της εν λόγω προϋπόθεσης είναι να μην επιβαρυνθεί το Ελληνικό σύστημα υγείας για την κάλυψη τυχόν εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επομένως, οι ξένοι επενδυτές παραμένουν καλυμμένοι μέσω του ιδιωτικού φορέα ασφάλισής τους, είτε σε επίπεδο εθνικό είτε διεθνώς, ανάλογα ποια επιλογή θα θεωρήσουν πιο συμφέρουσα για τους ίδιους και πάντως για όσο διάστημα παραμένουν στην Ελλάδα.

Δύο ασφαλιστικές στην Ελλάδα που ασφαλίζουν την Golden Visa
Μεταξύ των ελληνικών ασφαλιστικών που διαθέτουν πρόγραμμα ασφάλισης Golden Visa είναι η Interlife και η Δύναμις Ασφαλστική. Η Interlife, σύμφωνα με την κα Κατερίνα Ιωαννίδου, Διευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων, καλύπτει για θάνατο από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα, Μόνιμη Μερική Ανικανότητα από Ατύχημα (%), Νοσοκομειακή Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια εντός Δημόσιου ή Ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από Ατύχημα ή Ασθένεια μόνο εντός Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

Ο γεωστρατηγικός κίνδυνος φρέναρε τις πωλήσεις Golden Visa
Η κτηματαγορά στην Ελλάδα έχει πάρει ανοδική πορεία ειδικά στις πόλεις που υπάρχουν πανεπιστήμια. Η ζήτηση σε νεόδμητα διαμερίσματα είναι μεγάλη, πωλούνται τα διαμερίσματα από αρχικό στάδιο ως επί το πλείστον σε ντόπιους αγοραστές. Οι πωλήσεις, ωστόσο, Golden Visa έχουν μειωθεί αρκετά γιατί ένα μεγάλο ποσοστό ξένων επενδυτών όπως είναι οι Ρώσοι, Ουκρανοί και οι Τούρκοι σταματήσει λόγω των τελευταίων γεγονότων.

Οι Βαλκάνιοι αγοράζουν μικρά και φθηνά παραθεριστικά σπίτια για τις διακοπές τους και την εκμετάλλευση τους θερινούς μήνες απευθείας σε παραθεριστές της χώρας τους. Βέβαια, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις για τις μεγάλες πόλεις και στα νησιά όπου συνεχίζονται οι πωλήσεις Golden Visa, αναφέρει ο κος Γρηγόρης Λιάντας, Επίτιμος Πρόεδρος Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος.

Η Golden Visa συνεισφέρει, πράγματι, πλεονεκτήματα οικονομικά στην Ελλάδα. Εισρέουν ξένοι επενδυτές, ξένες εταιρείες, δημιουργούνται προϋποθέσεις κέντρων διοίκησης για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, εισέρχεται τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Δυστυχώς οι περισσότερες κυβερνήσεις τα τελευταία 40 χρόνια δεν μερίμνησαν και δεν αντιλήφθηκαν τα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα μας, ο ίδιος τονίζει. Έπρεπε να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και να φέρουν μεγάλους επενδυτές και να εκμεταλλευτούν οικονομικά την Ευρώπη και την Αμερική.

Λόγω των φθηνών τιμών πώλησης της γής, και το σύστημα της αντιπαροχής που δεν είναι γνωστό εκτός Ελλάδος, προσθέτει, αν το αντιληφθούν οι ξένοι κατασκευαστές και επενδυτές θα εισρεύσουν πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ και δεν θα υπάρχει εσωτερική μετανάστευση στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Οι τιμές, βέβαια, των κατοικιών θα είναι σε λογικά πλαίσια και θα μπορεί ο Έλληνας να αγοραζει το διαμέρισμά του σε χαμηλότερες τιμές. Βέβαια και η πολιτεία πρέπει να αλλάξει πολλούς νόμους όπως η έκδοση των αδειών, η πολεοδόμηση περιοχών, τα έργα υποδομής κλπ. Συμπέρασμα, η Golden Visa θα πάρει πολύ περισσότερο ‘τα πάνω της’ προς όφελος της οικονομίας.

Εν κατακλείδι
Το πρόγραμμα της Golden Visa προσέδωσε αξία στην αγορά ακινήτων στη χώρα μας καθώς και στο marketing αυτής διεθνώς, προσδιοριζόμενο πλέον στα πιο πετυχημένα επενδυτικά προγράμματα στην ιστορία μας, σε διεθνή κλίμακα. Επομένως προκρίνεται όχι μόνο η διατήρηση, αλλά και η προστασία του προγράμματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αφενός μέσω της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων των προξενικών αρχών στο εξωτερικό και αφετέρου μέσω της ενίσχυσης της προσπάθειας απλοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών.