Άυλο διαζύγιο μέσω του gov.gr

Με νομοσχέδιό του το Υπουργείο Δικαιοσύνης εισήγαγε στην Ελλάδα τον θεσμό του άυλου συναινετικού διαζυγίου μέσω σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής.

Μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής θα μπορούν πλέον τα ζευγάρια που το επιθυμούν να προχωρήσουν στην έκδοση άυλου συναινετικού διαζυγίου με ένα “κλικ”. Η εφαρμογή που παρέχεται μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του

Οι χρήστες, μετά την είσοδό τους ως δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ή συμβαλλόμενα μέρη και την αυθεντικοποίησή τους, μπορούν να προβούν στη δημιουργία της σχετικής υπόθεσης. Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος ενός εκ των δύο αντισυμβαλλομένων μπορεί να δημιουργήσει νέα υπόθεση, κατόπιν σύνδεσης στο «PORTAL OLOMELEIA», από όπου θα αντληθούν τα στοιχεία του αυτομάτως και στη συνέχεια να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον γάμο και συγκεκριμένα τον αριθμό της ληξιαρχικής πράξης γάμου, τον τόμο, το έτος, τον κωδικό Ληξιαρχείου που το εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των συζύγων. Εναλλακτικά, δύναται να καταχωρεί είτε τα Α.Φ.Μ. είτε τους Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων και το επώνυμό του.

Η εφαρμογή θα ανακτά αυτόματα τα ατομικά στοιχεία των συζύγων, στοιχεία που αφορούν τον γάμο ή και τυχόν τον αριθμό των τέκνων τους από το Μητρώο Πολιτών με ταυτόχρονη αυτόματη λήψη και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Ο δικηγόρος που προέβη στην έναρξη της διαδικασίας και στη δημιουργία της υπόθεσης αναρτά υποχρεωτικά το τελικό σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού που έχουν συνάψει τα δύο μέρη, τα στοιχεία του συμβολαιογράφου και του αντιδίκου δικηγόρου. Επιτρέπεται τόσο η οριστική υποβολή όσο και η προσωρινή αποθήκευση και τα μέρη θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έναρξη της διαδικασίας, ενώ μπορούν να τη διακόψουν ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου. Ο αντίδικος δικηγόρος μετά τον έλεγχο του αναρτημένου συμφωνητικού και εφόσον συμφωνεί με αυτό μπορεί να δώσει την έγκρισή του, προκειμένου να συνταχθεί η σχετική συμβολαιογραφική πράξη.

Στη συνέχεια οι σύζυγοι με την σειρά τους εγκρίνουν το τελικό κείμενο του συμφωνητικού προκειμένου να εκκινήσει η δεκαήμερη προθεσμία (άρθρο 1441 ΑΚ) μετά το πέρας της οποίας δεν είναι επιτρεπτή η υπαναχώρηση, παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον συμβολαιογράφο, ενώ η τελική συμβολαιογραφική πράξη μπορεί να υπογραφεί ιδιοχείρως ή με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή και ο συμβολαιογράφος μπορεί στη συνέχεια να οριστικοποιήσει το διαζύγιο. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου πρέπει να πραγματοποιηθεί και η πνευματική λύση αυτού από την αρμόδια Μητρόπολη.