Χρυσό Βραβείο για την αναμόρφωση των Νομικών Υπηρεσιών του Χρηματιστήριου Αθηνών

Ομιλία Σ. Ρηγάκου, Διευθύντριας Νομικών Υπηρεσιών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Νομικής Συμβούλου Διοίκησης, Τελετή Απονομής Βραβείων

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Χρηματιστήριου Αθηνών έλαβε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία In-House Banking & Financial Services Team στα Business Law Awards 2022 για την αναμόρφωση των νομικών υπηρεσιών του Ομίλου υπό την καθοδήγηση της Διευθύντριας και Νομικής Συμβούλου Διοίκησης, κ. Σμαράγδας Ρηγάκου, σε συνεργασία με μία ομάδα έγκριτων νομικών συμβούλων και στελεχών κανονιστικής συμμόρφωσης.

ΗΔιεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών συστάθηκε το Μάιο του 2022 ως ανεξάρτητη οργανωτική οντότητα και αποτελεί μετεξέλιξη των προηγούμενων ξεχωριστών μονάδων με νομικό αντικείμενο και της μονάδας κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου. Η Διεύθυνση λειτουργεί σε επίπεδο Ομίλου και παρέχει υπηρεσίες στις τρεις εταιρίες του, το Χρηματιστήριο Αθηνών «ATHEX», το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων «ATHEXCSD» και την Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών «ATHEXClear» καθώς και συγκεκριμένες υπηρεσίες στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η Διεύθυνση περιλαμβάνει πλέον τις λειτουργίες κανονιστικής συμμόρφωσης και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, νομικής υποστήριξης εταιρικών λειτουργιών, στρατηγικών και κανονιστικών έργων, εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης.

Το δύσκολο έργο της αναμόρφωσης των νομικών υπηρεσιών και κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου και ο ρόλος της Επικεφαλής της Διεύθυνσης και της Νομικής Συμβούλου Διοίκησης ανατέθηκε στη δικηγόρο κ. Σμαράγδα Ρηγάκου.

Το έργο της Διεύθυνσης είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό, καθώς υποστηρίζει τη λειτουργία και παρακολουθεί τη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο τριών αυστηρά ρυθμιζόμενων και εποπτευόμενων εταιριών, των οποίων το αντικείμενο είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Το βασικό μέρος των δραστηριοτήτων των εταιριών του Ομίλου είναι ρυθμιζόμενο και για αυτό το λόγο κάθε νέα υιοθέτηση ή αλλαγή προϊόντος ή υπηρεσίας απαιτεί την ενεργή συμμετοχή της Διεύθυνσης.

Η Διεύθυνση συμμετέχει στην πλειονότητα των έργων που προωθούν τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου γνωμοδοτώντας, συμβουλεύοντας και υποστηρίζοντας τις επιμέρους επιχειρησιακές μονάδες, αλλά και αναλαμβάνοντας ρόλο διαχειριστή για συγκεκριμένα έργα. Η Διεύθυνση αποτελεί σημαντικό συνεργάτη κατά διαμόρφωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών με τη συμμετοχή των στελεχών της στις ομάδες εργασίας business development του Ομίλου, κάνοντας το κατάλληλο legal structuring και επιχειρώντας να δίνει λύσεις που άπτονται της επιχειρηματικής οπτικής που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εργασιών, περιορίζοντας παράλληλα τους νομικούς και κανονιστικούς κινδύνους.

Σημαντική ήταν η συμβολή της Διεύθυνσης στις συνεργασίες του Ομίλου με άλλα χρηματιστήρια, όπως το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, το Χρηματιστήριο Κύπρου, το Χρηματιστήριο Βελιγραδίου, το Ρουμανικό Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων, το Αλβανικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με την κατάρτιση και διαπραγμάτευση των αντίστοιχων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και τη διευθέτηση όλων των κανονιστικών ζητημάτων σε σχέση με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η Επικεφαλής κ. Σμαράγδα Ρηγάκου συμμετέχει στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου και είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, ενώ παράλληλα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών του Ομίλου υπό τον ρόλο της Νομικής Συμβούλου Διοίκησης. Έτσι, έχει άμεση συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της εταιρικής στρατηγικής του Ομίλου, ενώ η συμμετοχή της αυτή συμβάλλει στη διάχυση σημαντικών πληροφοριών προς τα στελέχη της Διεύθυνσης για τη βέλτιστη επιτέλεση του έργου τους.
Παράλληλα, σημαντική ήταν η συμβολή της Διεύθυνσης στη διαδικασία εισαγωγής νέων χρηματοπιστωτικών μέσων στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αλλά και νέων εταιρειών. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η συνδρομή της Διεύθυνσης στη διαμόρφωση της διαδικασίας εισαγωγής κορυφαίας εταιρίας ανάπτυξης ακινήτων με διάθεση υφισταμένων μετοχών στο κοινό, καθώς δεν είχε γίνει αντίστοιχη εισαγωγή τα τελευταία δέκα χρόνια και οι αλλαγές στη νομοθεσία το διάστημα αυτό ήταν εκτεταμένες.

Πέρα από τη νομική υποστήριξη του Ομίλου, η Διεύθυνση διενεργεί και εσωτερικά έργα για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Ομίλου με το κανονιστικό πλαίσιο, για την εκπαίδευση των εργαζομένων, για τη διαμόρφωση ορθών πολιτικών εταιρικής διακυβέρνησης και γενικότερα για τη θέσπιση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κανονιστικής συμμόρφωσης. Επιπλέον, η Διεύθυνση διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στη διαμόρφωση των κανονιστικών κειμένων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, με τα οποία οριοθετούνται οι λειτουργίες του Ομίλου, των εισηγμένων εταιρειών, των μελών των εταιρειών του Ομίλου και των επενδυτών, καθώς και των λοιπών φορέων της αγοράς. Παράλληλα, συμμετέχει σε διεθνή fora (ECSDA, EACH κ.λπ.) και αποτελεί το σημείο επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.), συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και στην ερμηνεία του. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντική είναι η συμμετοχή της κ. Ρηγάκου ως μέλος στη Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Εισηγμένων Εταιριών.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εσωτερική οργάνωση της Διεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάλυση κόστους-οφέλους. Ήδη από τη σύστασή της έγινε προσπάθεια οι περισσότερες υποθέσεις και κυρίως αυτές που αφορούν ζητήματα χρηματοπιστωτικού δικαίου να αναλαμβάνονται εσωτερικά, περιορίζοντας τις εξωτερικές αναθέσεις σε συγκεκριμένα αντικείμενα εξειδίκευσης με στόχο τη μείωση τους κόστους των εξόδων προς τρίτους. Παράλληλα, σε μία προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων και προώθησης ενός φιλικού προς το περιβάλλον και αποτελεσματικού paperless workflow, η Διεύθυνση επένδυσε σε συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις, περιορίζοντας τις αγορές έντυπων βιβλίων και περιοδικών.

Εκτός από την αποτελεσματικότητα των έργων της Διεύθυνσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής των στελεχών της. Άλλωστε, η κ. Ρηγάκου είναι Υπεύθυνη Ισότητας του Ομίλου, έχοντας συμβάλει ενεργητικά στη λήψη του σήματος ισότητας για τον Όμιλο, στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο SHARE.

Όλη αυτή η προσπάθεια και η σκληρή δουλειά της Επικεφαλής της Διεύθυνσης, κ. Ρηγάκου, και των συνεργατών της ήρθε να αναγνωριστεί και να επιβραβευτεί με ένα Χρυσό Βραβείο από την κριτική επιτροπή των Business Law Awards, η οποία αποτελείται από καταξιωμένους νομικούς εγνωσμένου κύρους.

Κατά την απονομή του βραβείου, η κ. Ρηγάκου δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό το βραβείο φέτος, τόσο για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, όσο και για εμένα προσωπικά που μου ανατέθηκε το δύσκολο έργο ένωσης όλων των νομικών τμημάτων υπό μία ενιαία Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών & Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών που μου εμπιστεύτηκε αυτόν τον ρόλο, καθώς και τα μέλη της ομάδας γιατί αυτό το βραβείο είναι αποτέλεσμα συλλογικής υπερπροσπάθειας.»