Το νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των καζίνο και των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων

Της Αλεξιάννας Τσότσου

Από το 2018 δείχνει να μπαίνει τάξη στο τοπίο των επίγειων και των διαδικτυακών καζίνο με τη θέσπιση αυστηρού πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας, καθώς και την ενίσχυση των ρυθμιστικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π., με στόχο την αποτελεσματική εποπτεία των επιχειρήσεων καζίνο, την προστασία των παικτών και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Τα τελευταία χρόνια, το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για τα καζίνο κινείται προς την κατεύθυνση των αυστηρών προϋποθέσεων της αδειοδότησης και την ενίσχυση του ρόλου της Ε.Ε.Ε.Π. ως ρυθμιστικού και ελεγκτικού οργάνου. Γενικά, οι κανόνες διεξαγωγής των παιγνίων στα καζίνο, οι διαδικασίες έκδοσης αδειών καταλληλότητας των κατασκευαστών, προμηθευτών, συντηρητών και τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής έχουν ρυθμιστεί εδώ και χρόνια με την υπ’ αριθμόν Τ/6736/01.07.2003 (Β 929) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο».

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών αφορούν τη συμπλήρωση αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου με σειρά αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., όσο οι αρμοδιότητές της αυξήθηκαν σταδιακά, ενώ επιπλέον εδώ και τρία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στην αποσαφήνιση και οριοθέτηση των κανόνων αδειοδότησης τόσο των επίγειων όσο και των διαδικτυακών καζίνο. Το 2018, ρυθμίστηκαν με λεπτομέρειες τα ζητήματα της αδειοδότησης των επίγειων καζίνο, ενώ μόλις πριν λίγους μήνες ξεκαθαρίστηκε το καθεστώς της αδειοδότησης των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων.

Ο ρόλος της Ε.Ε.Ε.Π.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, αρμόδια για τη ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται σε όλη τη χώρα. Συστήθηκε αρχικά το 2004 με το νόμο 3229/2004 ως διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών», ενώ το 2011, με τις διατάξεις του νόμου 4002/2011, η Αρχή μετονομάστηκε σε «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)». Ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2012, όταν με το νόμο 4038/2012 απέκτησε διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, οπότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 3051/2002 για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. περιλαμβάνουν τον έλεγχο της τήρησης των όρων παραχώρησης και των κανόνων για την ορθή λειτουργία των καζίνο, την υποβολή γραπτών υποδείξεων και την επιβολή κυρώσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου 92 του νόμου 4182/2013, μεταφέρθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. από το Υπουργείο Τουρισμού και την Επιτροπή Καζίνο οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των καζίνο. Οι αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνουν τον έλεγχο της τήρησης των όρων παραχώρησης και όλων των διαδικασιών για την ορθή λειτουργία του καζίνο, καθώς και την υποβολή γραπτών υποδείξεων από τους ελεγκτές προς τα καζίνο. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες λειτουργίας που έχουν τεθεί, η ΕΕΕΠ μπορεί να επιβάλλει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όπως φυλάκιση, χρηματικά πρόστιμα και ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.

Τέλος, η Ε.Ε.Ε.Π. ελέγχει, την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του νόμου 4255/2014, καθώς και των διατάξεων της υπ’ αριθμόν 111/2/24.6.2014 απόφασης «Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994, όπως ισχύει» που εξέδωσε η ίδια. Το αντικείμενο του κανονισμού είναι ο καθορισμός του ακριβούς χρόνου, της διαδικασίας και των αναγκαίων εγγράφων που τηρούνται για την απόδοση των χρημάτων του Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του στο μικτό κέρδος παιγνίων (0,5%) που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο.

Καζίνο

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επίγειων καζίνο, προκηρύσσεται η παραχώρηση από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά την έκδοση ΚΥΑ και συνάπτεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του παραχωρησιούχου

Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο ρυθμίζεται με το άρθρο 357 του νόμου 4512/2018, με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ήδη άδεια καζίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2206/1994 και του νόμου 3139/2003. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας νέας επιχείρησης καζίνο απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της παραχώρησης από την Ε.Ε.Ε.Π., αφού εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται η προσδιοριζόμενη βάσει διοικητικών και πολεοδομικών παραμέτρων θέση ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει γίνει η σχετική χωροθέτηση με νόμο ή προεδρικό διάταγμα

Η Ε.Ε.Ε.Π. διαπιστώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων για την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο και σε περίπτωση θετικής εισήγησης, η διαδικασία χορήγησης της άδειας ολοκληρώνεται με τη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, και του παραχωρησιούχου. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της σε επιμέρους δικαιώματα άσκησης μίας ή περισσότερων μεμονωμένων δραστηριοτήτων, ενώ απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Με την τροπολογία (άρθρο 80) στον νόμο 4582/2018, τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν ορισμένες διατάξεις του νόμου 4512/2018. Συγκεκριμένα, οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε:

 • Άδειες λειτουργίας καζίνο απλού τύπου: Τα καζίνο απλού τύπου διαθέτουν χώρους παιγνίων και μπορούν να διαθέτουν και καταλύματα τουλάχιστον τεσσάρων αστέρων, εμπορικά καταστήματα, εγκαταστάσεις εστίασης, αναψυχής, διασκέδασης ή άλλων δραστηριοτήτων συναφών προς τη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου ή, που συνδυάζονται με αυτές.
 • Άδειες λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος: Τα καζίνο ευρέος φάσματος διαθέτουν χώρους παιγνίων, καταλύματα τουλάχιστον πέντε αστέρων, εμπορικά καταστήματα, εγκαταστάσεις εστίασης, αναψυχής, διασκέδασης ή άλλων δραστηριοτήτων συναφών προς τη βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου και τουλάχιστον μία εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής (όπως συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικούς λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού, υδροθεραπευτήρια) ή μία εγκατάσταση ειδικών μορφών τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού).

Ενδιαφέρουσα είναι και η διάταξη που προβλέπει ότι δεν αποτελεί συνεκμετάλλευση της άδειας ούτε αναιρεί τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα αυτής η ανάθεση ορισμένων δραστηριοτήτων σε τρίτους ή η συμμετοχή τρίτων στα κέρδη της εταιρείας καζίνο.

Επιπλέον, ορίζεται στο ποσό των 500.000 ευρώ το ύψος του κατ’ ελάχιστον, ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου των καζίνο που διαθέτουν άδεια λειτουργίας απλού τύπου και στο ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ το αντίστοιχο ύψος του ελάχιστου, ολοσχερώς καταβεβλημένου κεφαλαίου των καζίνο που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ευρέος φάσματος. Μετά την πάροδο των πρώτων πέντε ετών λειτουργίας των καζίνο, τα ως άνω ποσά θα πρέπει να ανέρχονται σε 5 και 10 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα.

Τέλος, καθορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ το ύψος του απαιτούμενου παράβολου υπέρ της Ε.Ε.Ε.Π. για τη συμμετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισμό παραχώρησης άδειας καζίνο, ώστε να εξετασθεί η αίτηση και να χορηγηθεί η άδεια. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας, το παράβολο ορίζεται στο ποσό των 5.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Διαδικτυακά τυχερά παίγνια

Η λειτουργία των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων ρυθμίζεται με βάση τα άρθρα 45-50 του νόμου 4002/2011. Η αδειοδότησή τους διεπόταν μέχρι πρόσφατα από προσωρινό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οι οποίες ήταν νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μπορούσαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα έως τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, υπό τις προϋποθέσεις ότι κατείχαν νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών, η οποία είχε εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής τους και ότι είχαν ενταχθεί στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του νόμου 4002/2011. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής είχε λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2011 και οι εταιρείες που είχαν υποβάλει σχετική αίτηση και είχαν ενταχθεί στο παραπάνω καθεστώς ήταν συνολικά 24.

Το οριστικό καθεστώς αδειοδότησης των διαδικτυακών καζίνο καθορίστηκε με τον Κανονισμό Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου, 9 χρόνια μετά τη θέσπιση του προσωρινού καθεστώτος

Το οριστικό καθεστώς αδειοδότησης των διαδικτυακών καζίνο καθορίστηκε πολύ πρόσφατα με τον Κανονισμό Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου (Αριθμ. 79835 ΕΞ 2020  – ΦΕΚ Β 3265/5.8.2020). Ο κανονισμός αυτός ορίζει τα εξής για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου:

 • Οι τύποι των αδειών είναι δύο: Για online στοίχημα (onlinebetting) και για λοιπά διαδικτυακά παιχνίδια (casino, poker και VLTs).
 • Κόστος αδειών: Hάδεια για το διαδικτυακό στοίχημα κοστίζει 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η άδεια για τα λοιπά διαδικτυακά παιχνίδια κοστίζει 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ισχύς της άδειας θα είναι για 7 χρόνια, ενώ οι κάτοχοι θα μπορούν να την ανανεώσουν, καταβάλλοντας ξανά το ίδιο ποσό πριν από την λήξη της.
 • Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται εγγυητική επιστολή 500.000 ευρώ από ελληνική τράπεζα ή κάποια τράπεζα χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Σχετικά με τα συνεργαζόμενα στοιχηματικά sites (affiliates) που επιθυμούν τη συνεργασία με τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες, θα πρέπει να καταβάλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. παράβολο 1.000 ευρώ, ώστε να εγγραφεί το site στο μητρώο. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει την δυνατότητα να διαγράψει το εν λόγω site από το μητρώο.
 • Η Ε.Ε.Ε.Π. αποκτάει ακόμα πιο ενισχυμένο ρόλο, καθώς θα αποφασίζει η ίδια για την χορήγηση των αδειών, εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που η άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, τότε τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή του.
 • Φορολογία παικτών: Τα κέρδη μέχρι 100 ευρώ είναι αφορολόγητα. Από 100 έως 1.000 ευρώ, η φορολογία είναι 10%, ενώ από 1.000 ευρώ και πάνω ο φορολογικός συντελεστής διαμορφώνεται στο 15%.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο νέος κανονισμός για την παροχή αδειών καταλληλότητας, ήτοι ο 79305 ΕΞ 2020, που έθεσε ένα πλαίσιο αυστηρού ελέγχου των φυσικών και νομικών προσώπων που ενδιαφέρονται για την λήψη άδειας διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος του κανονισμού 79835 ΕΞ 2020 και του νόμου 4002/2011. Με τις άδειες καταλληλότητας, ελέγχονται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν καίριες διευθυντικές θέσεις των  νομικών προσώπων, οι μέτοχοι άνω του 10%, τα πρόσωπα που κατέχουν διευθυντικές θέσεις, αλλά ακόμη και οι κατασκευαστές, τεχνικοί, προμηθευτές τους, όπως και τα κέντρα/οργανισμοί πιστοποίησης.

Η Ε.Ε.Ε.Π. είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των απαιτούμενων προϋποθέσεων λειτουργίας, αλλά και για τα χαρακτηριστικά των server και του software γενικότερα για όσους κατέχουν την σχετική άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, με σκοπό να τηρούνται όλες οι διατάξεις που έχουν σχέση με την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος. Εκτός από τις εν λόγω ρυθμιστικές αρμοδιότητες, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει και στα διαδικτυακά τυχερά παίγνια ευρείες ελεγκτικές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα, αν υπάρξει παράβαση των διατάξεων του νόμου 4002/2011, επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες. Οι βαρύτατες ποινικές κυρώσεις μπορούν να επιβάλουν χρηματικές ποινές αλλά και ποινές φυλάκισης, ενώ οι διοικητικές κυρώσεις μπορούν να επιβάλουν μέχρι και οριστική ανάκληση της άδειας καθώς και πρόστιμα ύψους μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ.

Νάνση Βέρρα, Επικεφαλής Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ

 • Μετά από μια μακρά περίοδο προσωρινού καθεστώτος στην αδειοδότηση των διαδικτυακών καζίνο, εκδόθηκε πρόσφατα ο Κανονισμός για την αδειοδότηση και διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Πώς κρίνετε αυτή την εξέλιξη για το μέλλον των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου;

Με την παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) δόθηκε η δυνατότητα σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που ήταν νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατείχαν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών, να συνεχίσουν στην Ελληνική επικράτεια την παροχή υπηρεσιών στη μεταβατική περίοδο μέχρι τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

Στις 09.02.2012, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την υπαγωγή 24 εταιρειών στο μεταβατικό καθεστώς της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, χωρίς όμως προηγουμένως να προβεί στην θέσπιση κανονιστικού πλαισίου για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των εν λόγω τυχερών παιγνίων. Απεναντίας, οι συγκεκριμένες εταιρείες για πολλά χρόνια παρείχαν τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική αγορά σύμφωνα με τους κανονισμούς παιγνίων της χώρας που είχαν αδειοδοτηθεί. Ο έλεγχος που ασκούσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ελλείψει σχετικής νομοθετικής εξουσιοδότησης, περιοριζόταν μόνο στον έλεγχο συμμόρφωσης των εν λόγω εταιρειών με τις διατάξεις του κανονισμού εμπορικής επικοινωνίας και του κανονισμού για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το 2019, η Ελληνική Πολιτεία έβαλε ένα τέλος στο μεταβατικό καθεστώς που διήρκησε για περισσότερο από 6 χρόνια. Με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 εκσυγχρονίστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς των τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ενώ η απελευθέρωση της αγοράς του διαδικτύου μέσω της αδειοδότησης των παρόχων εισάγει ίσους όρους ανταγωνισμού και κανόνες διαφάνειας των διαδικτυακών παρόχων και προστασίας των παικτών.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο πρόσφατος Κανονισμός Παιγνίων που προβλέπει αυστηρές διατάξεις ως προς τη διεξαγωγή, διαφήμιση και προβολή των διαδικτυακών καζίνο, διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική προστασία των διαδικτυακών παρόχων, οι οποίοι πλέον θα προσφέρουν διαδικτυακά καζίνο υπό τους ίδιους όρους και κανόνες.

 • Θεωρείτε ότι ο ρόλος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι επαρκής, για να εξασφαλιστεί το ασφαλές περιβάλλον παιχνιδιού σε όσους συμμετέχουν στα διαδικτυακά καζίνο;

H ΕΕΕΠ διασφαλίζει, κατά τη γνώμη μου, ιδιαιτέρως αποτελεσματικά την τήρηση του ασφαλούς περιβάλλοντος παιχνιδιού στο πλαίσιο συμμετοχής των παικτών στα διαδικτυακά παίγνια τύπου καζίνο.

Πρωτίστως, ως εκ του θεσμικού της ρόλου, διότι η ΕΕΕΠ συνιστά Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, επιφορτισμένη με την εποπτεία και τον έλεγχο της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων. Διαθέτει διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια, τα μέλη της απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και ο Πρόεδρός της διορίζεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, γεγονός που αποδεικνύει ότι η Αρχή πληροί τα εχέγγυα αμερολήπτου κρίσεως.

Αλλά και λόγω των κανονιστικών, ελεγκτικών και κυρωτικών αρμοδιοτήτων που της έχουν ανατεθεί. Ειδικότερα, η Αρχή εκδίδει αποφάσεις για την προστασία των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων. Διενεργεί, επίσης, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν καταγγελίας, ελέγχους σε όλους τους παρόχους που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωσή τους προς το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Απευθύνει στον ελεγχόμενο πάροχο κλήση για παροχή έγγραφων εξηγήσεων και για ακρόαση, ενώ δύναται να απευθύνει οδηγίες, κατευθύνσεις και συστάσεις προς αυτόν. Σε περίπτωση διαπιστωμένης παράβασης, επιβάλλει επιπλέον στον πάροχο κατ’ αποκοπήν πρόστιμο από 1.000 έως 2.000.000€ ή σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων ανά παράβαση (με δυνατότητα προσαύξησης από 25% έως 50% σε περίπτωση υποτροπής) και δύναται παράλληλα να προβεί σε προσωρινή (έως 3 μήνες) ή σε οριστική ανάκληση της άδειάς του, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των παικτών και την τήρηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ειδικά για τα διαδικτυακά καζίνο που διεξάγονται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών, η με οποιαδήποτε τρόπο διαφήμιση και προβολή τους επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του παρόχου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται το υπεύθυνο παιχνίδι και η προστασία του παίκτη.

 • Θεωρείτε ότι η μείωση των δια ζώσης αθλητικών γεγονότων λόγω Covid, έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες στον τομέα του online gambling; Πώς θα αντιμετωπίσει ο ΟΠΑΠ τις νέες συνθήκες;

Η πανδημία του Covid οδήγησε στην αναστολή/ακύρωση της διοργάνωσης πληθώρας αθλητικών γεγονότων. Η έλλειψη αθλητικών γεγονότων σε συνδυασμό με το κλείσιμο του επίγειου δικτύου του ΟΠΑΠ λόγω του lockdown οδήγησαν τους παίκτες στο διαδικτυακό στοιχηματισμό, όπου το portfolio των προσφερόμενων τυχερών παιγνίων δεν εξαντλείται μόνο στα στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης, τα οποία προϋποθέτουν την ύπαρξη αθλητικών γεγονότων, αλλά παρέχονται παιχνίδια, όπως τα virtual games (στοιχηματισμός σε εικονικά γεγονότα), τα παίγνια τύπου Casino (reel games) που διεξάγονται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG), παίγνια live casino, πόκερ, fantasy games.

Ο ΟΠΑΠ, ανταποκρινόμενος άμεσα στα ‘σημεία των καιρών’ και στις απαιτήσεις των πελατών του, εμπλούτισε το portfolio των διαδικτυακών του παιχνιδιών προσφέροντας μεγαλύτερη ποικιλία virtual games, όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κυνοδρομίες, ιπποδρομίες, τένις κλπ. Επίσης, ο ΟΠΑΠ προσφέρει Casino and Live Casino, καθώς και διαδικτυακό Τζόκερ, έχοντας το αποκλειστικό δικαίωμα βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Μάλιστα, στο πρώτο lockdown, o OΠΑΠ εισήγαγε και την 3η κλήρωση Τζόκερ ανά εβδομάδα, κερδίζοντας τη μεγάλη ανταπόκριση των παικτών του. Και μιας και η εταιρεία είναι δυναμική, ανανεώνει συνεχώς το περιεχόμενο των παρεχόμενων διαδικτυακών παιγνίων της, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των πελατών της, η διασκέδαση των οποίων αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της.