Οι Σύγχρονες Ενεργειακές Συμβάσεις ως ανταπόκριση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών ΗΡΩΝ στις πιο πρόσφατες προκλήσεις και απαιτήσεις

Παναγιώτης Αλεξανδράκης, Director of Legal Affairs & Compliance HERON

O ι Σύγχρονες Ενεργειακές Συμβάσεις [αγοροπωλησία ηλεκτρικής ενέργειας (corporate, financial, sleeved PPA)] μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ / προμηθευτών και μεγάλων καταναλωτών (off-takers) έως και οικιακών & επαγγελματικών καταναλωτών χαμηλής τάσης (<25kVA) (Πρόγραμμα ΗΡΩΝ ΕΝ.Α)] αποκτούν νέα δυναμική, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των εσόδων του πωλητή και του ενεργειακού κόστους του αγοραστή, διασφαλίζοντας προσιτές τιμές με την αξιοποίηση της ισχυρής πτώσης κόστους στις ΑΠΕ και τέλος, υλοποιώντας τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις των εταιρειών για κλιματικά ουδέτερες δραστηριότητες.

Οι Βασικοί όροι συμβάσεων PPA (ανάντη/upstream – κατάντη/downstream): Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, τα είδη PPAs, η κύρια παροχή, το τίμημα, ο κίνδυνος (risk), η χρηματοδότηση, η καταγγελία και λοιπές σημαντικές ρήτρες (Διάρκεια, Ανωτέρα Βία, Ποινική ρήτρα)

Το Πρόγραμμα ΕΝ.Α: α) Το μοναδικό στην Ελληνική αγορά Πρόγραμμα, που δίνει την ευκαιρία στους Έλληνες καταναλωτές, με τη συμμετοχή τους, να «αποκτήσουν» ένα τμήμα παραγωγής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάρκα ΗΡΩΝ & ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ για 20 χρόνια και να γίνουν «prosumers» (producer – consumer). β) Χωρίς να χρειάζεται να έχουν δική τους ταράτσα, ούτε να μπλέξουν με πολύχρονες διαδικασίες μελέτης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού στη στέγη του σπιτιού τους ή της επιχείρησής τους! γ) Με το νομικό πλαίσιο πλήρως εγκατεστημένο και επικαιροποιούμενο όποτε αυτό απαιτείται, αφού το Πρόγραμμα ΕΝ.Α είναι δυναμικό και εξελίσσεται συνέχεια, η αξία (σε €) της παραγόμενης ενέργειας εμφανίζεται ως έκπτωση στο λογαριασμό του καταναλωτή: μεγαλύτερη συμμετοχή, μεγαλύτερη έκπτωση! δ) Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΕΝ.Α., που συνδυάζεται με όλα τα Εμπορικά Προγράμματα ΗΡΩΝ, ο καταναλωτής μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια επανάσταση της καθαρής ενέργειας!

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ΗΡΩΝ: Για τα P.P.A.: Ξεκινήσαμε από ένα πολύ σύνθετο και εξαιρετικά μεγάλης έκτασης PPA στα Αγγλικά ως Πρότυπο για την Upstream Σύμβαση (ανάντη Συμβάσεις Προμηθευτή με Παραγωγούς ΑΠΕ), διατηρήσαμε τους όρους που διασφαλίζουν την Εταιρεία αλλά και παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία και τέλος, προχωρήσαμε στη σύνταξη της Downstream Σύμβασης (κατάντη Συμβάσεις με ενεργοβόρους Καταναλωτές) στην ίδια λογική (πολύ πιο περιορισμένη έκταση).

Για το ΕΝ.Α.: Συμμετείχαμε στην Ομάδα Εργασίας από τις αρχή του Project (αρχές 2020), εφαρμόζοντάς το ως Πρόσθετη Πράξη στη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε οποιοδήποτε Εμπορικό Πρόγραμμα ΗΡΩΝ, ενώ επιλύσαμε τα σημαντικότερα επιμέρους νομικά ζητήματα: το Ποσό Συμμετοχής ΕΝ.Α να μην θεωρείται ως «επένδυση» (οι καταναλωτές δεν αγοράζουν panels σε συγκεκριμένο Φ/Β!) ή ως «εγγύηση» με την έννοια του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και τα οφέλη από την «απόδοση» της παραγωγής ενός Φ/Β να μην συνδέονται με την απόδοση ενός «χρηματιστηριακού προϊόντος».

Η πρωτοπορία ΗΡΩΝ με αριθμούς: PPA με ενεργοβόρους καταναλωτές (downstream PPA): 23 Συμβάσεις – Συμφωνημένη ισχύς: 47,7 MW, 8 συμβάσεις PPA για αγορά ενέργειας (upstream PPA): συνολική ισχύς περίπου 180 MW και Πρόγραμμα EN.A έως σήμερα: Εκπτώσεις 1,2 εκατ. Ευρώ σε καταναλωτές!