Η προώθηση και επιτάχυνση επενδύσεων την εποχή της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης

Με την ενεργειακή κρίση να γίνεται ολοένα και εντονότερη, τους στόχους της πράσινης μετάβασης να αυστηροποιούνται και τις ψηφιακές απαιτήσεις της εποχής να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από τον συντελεσθέντα ψηφιακό μετασχηματισμό των δομών και των επιχειρήσεων, η ενίσχυση των επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς είναι πλέον κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη.

Oστόχος απορρόφησης των σημαντικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτέλεσε το εφαλτήριο για την αναδια-μόρφωση της διαδικασίας υλοποίησης των επενδύσεων στη χώρα, σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις που τέθηκαν εκ των πραγμάτων και των καταστάσεων στο πεδίο της ψηφιακής μετάβασης καθώς και των εθνικών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Η ενεργειακή κρίση έφερε ακόμη εντονότερα στο προσκήνιο την ανάγκη στήριξης του ιδιωτικού τομέα, ενώ η αναμενόμενη επισιτιστική κρίση αναδεικνύει τη σημασία και άλλων τομέων, πέρα από τον ψηφιακό και τον περιβαλλοντικό, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδύονται συνεχώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο κυριότερες πρόσφατες εθνικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα για την ενίσχυση και επιτάχυνση των επενδύσεων είναι ελπιδοφόρες για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, αν και μένει να δούμε τη δυναμική τους τους επόμενους μήνες και αν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε ένα κοινωνικοοικονομικό τοπίο που τους τελευταίους μήνες δείχνει να δημιουργεί προβλήματα ταχύτερα από την εξεύρεση λύσεων.

Η νέα μονάδα του ΤΑΙΠΕΔ
Με τον ν. 4799/2021 εντάχθηκε στην αποστολή του ΤΑΙΠΕΔ ένας δεύτερος στρατηγικός άξονας πέρα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η ωρίμανση και επιτάχυνση των δημόσιων επενδύσεων. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας αποτελεί διακριτό λειτουργικό κλάδο της δραστηριότητας του ΤΑΙΠΕΔ και συστάθηκε με κύριο στόχο την αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε η υλοποίηση σημαντικών έργων να επιταχύνεται μέσω της διενέργειας όλων των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και της παρακολούθησης της πορείας τους. Η νέα αυτή μονάδα δεν έχει ως μόνη προτεραιότητα τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά έχει ως στόχο να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου τομέα σε πλήθος έργων και μορφών χρηματοδότησης, είτε πρόκειται για έργα υποδομών και υπηρεσίες παραχώρησης είτε ΣΔΙΤ που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας αποτελεί διακριτό λειτουργικό κλάδο της δραστηριότητας του ΤΑΙΠΕΔ και συστάθηκε με κύριο στόχο την αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οι βασικότερες υπηρεσίες που παρέχει η Μονάδα είναι ο απαραίτητος συντονισμός με τρίτους φορείς, όπως υπουργεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, η διαχείριση των συμβάσεων και των κινδύνων και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος με τη σχετική αναφορά προόδου. Ο λόγος που η Μονάδα συστάθηκε ως κλάδος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ταμείου τόσο στην ωρίμανση και υλοποίηση των έργων όσο και στις διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίησή τους, 7 έργα, πολλά εκ των οποίων συνδέονται άμεσα με την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας. Πέρα από έργα που έχουν ανακοινωθεί εδώ και καιρό και αποτελούν αναβάθμιση υπαρχουσών εγκαταστάσεων που απαιτούσαν εδώ και χρόνια εκσυγχρονισμό, όπως τα νέα κτίρια του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών, η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, η λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης και η ανακαίνιση των υποδομών των νοσοκομείων, τα υπόλοιπα έργα αποτυπώνουν την προσπάθεια επίτευξης των πράσινων στόχων και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Συγκεκριμένα, το έργο “Νέα Βιομηχανικά Πάρκα” αφορά την παροχή οικονομικής συνδρομής – ενίσχυσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων βιομηχανικών πάρκων, την επέκταση των υφιστάμενων προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στην στρατηγική της σύγχρονης βιομηχανίας, και τη μετατροπή άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε τεχνολογικά έξυπνα και περιβαλλοντικά βιώσιμα βιομηχανικά πάρκα. Περαιτέρω, το “Σχέδιο Προστασίας Δασών” έχει ως στόχο την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων αντιπυρικής προστασίας σε περιοχές άμεσης προτεραιότητας, ενώ η αναβάθμιση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων εποπτείας Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας σε κρίσιμους τομείς, όπως η τεχνολογία και το περιβάλλον.

Γενικά, σε όλα τα προωθούμενα έργα υπάρχει έντονο το στοιχείο της τεχνολογικής εξέλιξης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αφού ο εκσυγχρονισμός των ψηφιακών υπηρεσιών και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών βρίσκονται στο επίκεντρο σε κάθε παρέμβαση. Επιπλέον, εκτός από τα προαναφερόμενα έργα, τα οποία βρίσκονται ήδη στη φάση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας και της υπογραφής της σύμβασης, αναμένονται και νέες επενδύσεις σε πληθώρα τομέων.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (4887/2022) ψηφίσθηκε πρόσφατα και οι διατάξεις του επικεντρώνονται στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της χορήγησης κινήτρων σε συγκεκριμένους κλάδους. Οι βασικότεροι πυλώνες που συνιστούν την επιλογή των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση και η στήριξη της καινοτομίας, ενώ παράλληλα στηρίζονται και ζωτικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Τομείς
Συγκεκριμένα, οι τομείς που ενισχύονται είναι δεκατρείς:
1) Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχη-ματισμός επιχειρήσεων
2) Πράσινη μετάβαση και περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων
3) Νέο επιχειρείν
4) Καθεστώς δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης για τη στήριξη της απασχόλησης και ανάπτυξης των περιοχών, οι οποίες επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία
5) Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία
6) Αγροδιατροφή, πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
7) Μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα
8) Επιχειρηματική εξωστρέφεια
9) Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων
10) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
11) Μεγάλες επενδύσεις
12) Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας
13) Επιχειρηματικότητα 360°.

Δικαιούχοι
Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Ειδικά για την τρίτη κατηγορία σχετικά με το νέο επιχειρείν, δικαιούχοι είναι οι υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

Η νομική μορφή της επιχείρησης είναι αδιάφορη, καθώς μπορούν να ενισχυθούν φορείς, όπως η εμπορική εταιρεία, ο αγροτικός ή αστικός συνεταιρισμός, η κοινωνική συνε-ταιριστική επιχείρηση, η ομάδα παραγωγών, η αγροτική εταιρική σύμπραξη, η κοινοπραξία (αρκεί να ασκεί εμπορική δραστηριότητα), αλλά και η υπό ίδρυση ή συγχώνευση εταιρεία (εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου).

Επιπλέον, δικαιούχοι προς ενίσχυση είναι και οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, εφόσον δεν τους έχει ανατεθεί από το κράτος η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού ή η αποκλειστική προσφορά υπηρεσιών και δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους.

Μη επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι οι επιχειρήσεις, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης προηγούμενων ενισχύσεων κατά την υποβολή αίτησης του επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση δύο έτη πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης ή αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν πρόκειται να την μετεγκαταστήσουν για περίοδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης, καθώς και επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια σύμβασης με το Δημόσιο.

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι δαπάνες που επιλέγονται προς ενίσχυση είναι οι εξής:

 • Οι επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, όπως η κατασκευή, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων, η αγορά και εγκατάσταση ή η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) σύγχρονου εξοπλισμού.
 • Οι επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως η μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και η ανάπτυξη συστημάτων ποιοτικού ελέγχου και πιστοποιήσεων.
 • Το μισθολογικό κόστος για τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με ορίζοντα ενίσχυσης τα δύο έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Ως μη επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες συνεπώς εξαιρούνται από τις παρεχόμενες ενισχύσεις του νόμου, είναι τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, η αγορά επίπλων, σκευών γραφείου, αυτοκινήτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων καθώς και η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο παγίων στοιχείων. Εξαίρεση αποτελούν τα λειτουργικά έξοδα και ο εξοπλισμός που θεωρούνται δαπάνες εκκίνησης για όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στο καθεστώς του νέου επιχειρείν.

Μορφές ενίσχυσης
Η παρεχόμενη ενίσχυση μπορεί να λάβει χώρα με τις εξής μορφές διαζευκτικά ή σωρευτικά:

 • Φορολογική απαλλαγή, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
 • Επιχορήγηση με τη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση εξοπλισμού, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 • Επιδότηση του κόστους απασχόλησης με την κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας, όπως αυτό συμπεριλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες.
 • Χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου με την επιδότηση επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα που τα χορηγούν.

Η επιχορήγηση ως μορφή ενίσχυσης παρέχεται ως δυνατότητα μόνο στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαίως μπορούν να επωφεληθούν και από τις άλλες μορφές ενισχύσεων, όπως και οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο στόχος του νέου νόμου είναι οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης να ολοκληρώνονται γρήγορα, πολύ ταχύτερα σε σχέση με προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους

Διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης
Η διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής:

 • Υποβολή αίτησης: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων και ο φορέας ενημερώνεται άμεσα για την παραλαβή και καταχώρισή τους.
 • Αξιολόγηση: Για την υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης, διενεργείται αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου, η οποία περιλαμβάνει έλεγχο νομιμότητας, αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχο δεικτών βαθμολογίας.
 • Έλεγχος: Αφού υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης, το επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του, ώστε να διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων και η τήρηση των υποχρεώσεων των μερών.

Ο στόχος του νέου νόμου είναι οι διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης να ολοκληρώνονται γρήγορα, πολύ ταχύτερα σε σχέση με προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους. Έτσι, προβλέπεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 30 ή 45 ημερών ανάλογα με το αν η μέθοδος αξιολόγησης είναι άμεση ή συγκριτική. Εφόσον γίνει υπέρβαση των ορίων αυτών, η αξιολόγηση ανατίθεται σε ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος οφείλει να την ολοκληρώσει εντός 10 εργάσιμων ημερών.


Δρ. Βασίλης Καραγιάννης Εταίρος KLC LAW FIRM

Πώς κρίνετε τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο ως προς τη δυναμική του να επιτύχει την προώθηση των επενδύσεων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση;
Ο Ν. 4399/2016, όπως έχει κατά καιρούς τροποποιηθεί, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην πράσινη ανάπτυξη και την ψηφιακή μετάβαση προσφέροντας σημαντική χρηματοδοτική στήριξη σε τέτοιες επενδύσεις. Ορισμένα έργα ΑΠΕ με ιδιαίτερες δυσκολίες υλοποίησης (μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί στα μη διασυνδεδεμένα νησιά – ΜΔΝ, μονάδες συμπαραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, υβριδικοί σταθμοί στα ΜΔΝ, μονάδες παραγωγής θερμότητας και ψύξης από ΑΠΕ κλπ.) είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, ενώ επίσης επιλέξιμες είναι και οι επενδύσεις σε καινοτομία που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ψηφιακή μετάβαση. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος περιέχει διατάξεις που ενισχύουν τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την διαφάνεια των ενισχυόμενων έργων (όπως λ.χ. η δυνατότητα αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων), η εφαρμογή των οποίων αναμένεται να συμβάλλει στην έγκαιρη και ποιοτική ολοκλήρωση των ενισχυόμενων επενδύσεων. Τούτο ιδιαίτερα προς αποφυγή της χορήγησης διαρκών παρατάσεων για την ολοκλήρωση των έργων στο πλαίσιο του καθεστώτος των προηγούμενων αναπτυξιακών που οδήγησε στην πράξη στη ματαίωση πολλών έργων, πράγμα το οποίο όμως ήταν και αποτέλεσμα της σφοδρής δημοσιονομικής κρίσης με την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η χώρα.

Ιωάννα Λαζαρίδου, Εταίρος KLC LAW FIRM

Πώς έχει λειτουργήσει έως τώρα η νέα κατεύθυνση του ΤΑΙΠΕΔ για την ωρίμανση των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και την προώθηση των ΣΔΙΤ; Θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα βήματα που έχουν γίνει για την επιτάχυνση των επενδύσεων;
Αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου 4799/2021 με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και τη σύσταση στο ΤΑΙΠΕΔ της μονάδας ωρίμανσης έργων (Project Preparation Facility – PPF), η νέα επιχειρησιακή μονάδα ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ενεργά σε διάφορους τομείς. Ορισμένα από τα έργα βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ωρίμανσης καθώς γι’ αυτά έχουν ήδη είτε ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες ανάθεσης είτε προκηρυχθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί (μεταξύ αυτών το “Σχέδιο Προστασίας Δασών”), ενώ άλλα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με τα πρώτα βήματα να έχουν ολοκληρωθεί κατά κύριο λόγο ως προς την ανάδειξη των επιμέρους αναδόχων για την εκπόνηση μελετών, επιθεωρήσεων ή παροχής τεχνικών συμβουλών (μεταξύ των οποίων το έργο “Υποδομές Υγείας – Εθνικό Σύστημα Υγείας, Ανακαίνιση και Αναβάθμιση Υποδομών Νοσοκομείων” και το έργο ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου στην Αθήνα για τη στέγαση του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών). Δεδομένου του σύντομου διαστήματος που έχει παρέλθει από τη σύσταση της νέας μονάδας, είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με το εάν τα έως σήμερα βήματα είναι επαρκή για την επιτάχυνση των επενδύσεων. Αυτό που διαφαίνεται, ωστόσο, από την έως σήμερα δράση της είναι ότι η νέα μονάδα παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα και κινητικότητα.

Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ποια είναι τα κυριότερα σημεία του νέου Αναπτυξιακού νόμου που αναμένεται να προωθήσουν αποτελεσματικά την αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην έρευνα και την καινοτομία;
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η δημιουργία φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι σταθερές μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η προσέλκυση επενδύσεων είναι στρατηγική μας προτεραιότητα. Ειδικότερα, στην έρευνα και καινοτομία ο στόχος μας είναι τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόμβο καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας μέσω δράσεων του ΕΣΠΑ, φορολογικών κινήτρων και άλλων θεσμικών παρεμβάσεων, συγκροτούν ένα πλέγμα που δρα προς την ίδια κατεύθυνση. Ειδικότερα, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων.

Περιλαμβάνει 13 νέα θεματικά προγράμματα, ανάμεσά τους, και το καθεστώς για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας. Πιστεύουμε πως τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται, συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας για την ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων και καινοτόμων υπηρεσιών. Επίσης, προσβλέπουμε στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων, ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες αναμένεται να αποδώσουν υψηλή προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, προβλέπει απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και σημαντικά αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο. Αναλυτικότερα, ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων, προβλέπει ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις έως 70% και ένα πρόσθετο ποσοστό στις περιοχές του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ): (+10%) περιοχές απολιγνιτοποίησης, Ν. Αιγαίο, Κρήτη και (+5%) στο Β. Αιγαίο.