Ευρωπαϊκό σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ ενιαίο δικαστήριο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Σημαντική καινοτομία στο χώρο των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας αποτελεί η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Συστήματος Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EUROPEAN UNITARY PATENT SYSTEM)

Mε την υιοθέτηση δύο Κανονισμών και συγκεκριμένα του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1257/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1260/2012 του Συμβουλίου σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις, σε συνδυασμό με την από 19.02.2013 Συμφωνία για την Ίδρυση του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (2013/C 175/01) ολοκληρώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ για το αποκαλούμενο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σύστημα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EUROPEAN UNITARY PATENT SYSTEM).

Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ είναι ουσιαστικά ένα Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Ε.Δ.Ε.) στο οποίο, μετά τη χορήγησή του από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Ε.Γ.Δ.Ε.), μπορεί να αποδοθεί από το εν λόγω γραφείο (κατόπιν αιτήσεως του καταθέτη και με διαδικασία που ακολουθείται μετά την καταχώρηση αυτού), ενιαία ισχύ – προστασία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα, χωρίς να απαιτείται η τήρηση ξεχωριστής διαδικασίας σε κάθε κράτος-μέλος.

Η εν λόγω διαδικασία είναι απλούστερη και οικονομικότερη από το υφιστάμενο σύστημα των εθνικών επικυρώσεων του Ε.Δ.Ε. στις επί μέρους χώρες, προσφέροντας μία ελκυστική εναλλακτική στους δικαιούχους ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, το Ε.Γ.Δ.Ε. θα καταχωρήσει το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, το οποίο θα παρέχει προστασία σε όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν.

Το εν λόγω Δ.Ε. μπορεί να περιοριστεί, να μεταβιβασθεί, να αποσυρθεί ή να λήξει σε σχέση με όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν, μπορεί όμως να χορηγηθεί άδεια χρήσης αυτού και μεμονωμένα σε κάποια από τα εν λόγω κράτη-μέλη.

Πρόκειται δηλαδή για μία επιπλέον δυνατότητα προστασίας στην Ευρώπη μαζί με τις ήδη υφιστάμενες, το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Δ.Ε.

Όσον αφορά το νεοσύστατο Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (UNIFIED PATENT COURT – UPC), αυτό είναι ένα Δικαστήριο κοινό για τα κράτη-μέλη που υπέγραψαν την ανωτέρω αναφερθείσα συμφωνία και μέρος του δικαστικού τους συστήματος.

Το εν λόγω Δικαστήριο, το οποίο περιλαμβάνει Πρωτοδικείο, Εφετείο και Γραμματεία, έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για συγκεκριμένες αγωγές, όπως αγωγές περί προσβολής ή απειλούμενης προσβολής, για αναγνώριση μη προσβολής, για τη λήψη ασφαλιστικών και συντηρητικών μέτρων, αποζημίωσης για άδειες εκμετάλλευσης κ.α. και οι οποίες αφορούν τα Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ, τα κλασικά Ευρωπαϊκά Διπλώματα αλλά και τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας που εκδίδονται για προϊόντα που προστατεύονται με Δ.Ε. και έχουν τεθεί σε ισχύ σε ένα από αυτά τα κράτη-μέλη.

Τα εθνικά δικαστήρια των συμβαλλόμενων κρατών-μελών παραμένουν αρμόδια για την εκδίκαση αγωγών που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του εν λόγω Δικαστηρίου.

Ο ανωτέρω θεσμός, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2023 και στον οποίο έχουν ενταχθεί έως σήμερα δεκαεπτά κράτη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία) αποτελεί ιστορικό βήμα στην πορεία για τη στήριξη της καινοτομίας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αναμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα εξελιχθεί.